phân biệt thường biến và đột biến

Bài 25: Thường biến thuộc Phần 1 DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ và nằm trong CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1, số 2 trang 72 SGK Sinh học 9.
Đề bài

Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đâ

Ví dụ 1: Ở cây rau dừa nước: khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ; khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn; khúc thân mọc trên nước thì thân có đường kính lớn hơn hai khúc trên và ở mỗi đốt, một phần rễ biến dạng thành phao, lá cũng to hơn

Ví dụ 2: Cùng một giống su hào thuần chủng, nhưng cây trồng trong luống được tưới nước, phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kĩ thuật thì có củ to hơn những củ ở những cây trồng ở luống không làm đúng quy trình kĩ thuật

Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi?

- Thường biến là gì?

Từ các ví dụ ở phần trên ta thấy sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào hai yếu tố: kiểu gen và môi trường. Trong các yếu tố đó, yếu tố kiểu gen xem như không biến đổi.

Thường biến là những biến đổi kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 9.
Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống hay do kĩ thuật trồng trọt quy định?

- Mức phản ứng là gì?

+ Giới hạn năng suất của giống DR2 do kiểu gen của giống đó quy định

- Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một kiểu gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.