Bài 6. trùng kiết lị và trùng sốt rét thuộc CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 7.
Đề bài

Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

… Có chân giả

… Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên

… Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

… Chỉ ăn hồng cầu

… Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài

… Không có hại

- Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm nào dưới đây:

✓ Có chân giả

… Có di chuyển tích cực

… Sống tự do ngoài thiên nhiên

✓ Có hình thành bào xác

- Trùng kiết lị khác trùng biến hình chỗ nào trong số các đặc điểm dưới đây

✓ Chỉ ăn hồng cầu

✓ Có chân giả ngắn

… Có chân giả dài

… Không có hại