Ý nghĩa của việc đào bitcoin hoặc altcoin?
Khi thuật toán được tạo ra bởi người có bí danh Satoshi Nakamoto – tiếng Nhật được gọi chung là Steve Smith – họ đặt ra lượng giới hạn cho số bitcoins sẽ...