• HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "KẾT CỤC CHẤN THƯƠNG NGOẠI VIỆN CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG"