• Hiệu quả của biện pháp tiêu sợi huyết não thất bằng alteplase (rt-PA) trong điều trị chảy máu não thất

   Tiêu sợi huyết não thất là kỹ thuật sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (rt-PA) bơm vào não thất qua dẫn lưu não thất để làm tiêu nhanh máu đông trong não thất (đặc biệt là não thất 3 và não thất 4), tạo thuận làm thông sớm hệ thống não thất phía dưới và từ đó tránh được biến chứng giãn não thất   Báo cáo khoa học trong Hội nghị Quốc tế về Y học Cấp cứu 2015. Ảnh: LQC

   HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP TIÊU
   SỢI HUYẾT NÃO THẤT BẰNG ALTEPLASE (rt-PA) TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤT

   ThS. BS. Lương Quốc Chính
   Khoa Cấp cứu,
   Bệnh viện Bạch Mai

   TÓM TẮT

   Nghiên cứu thực hiện trên 41 bệnh nhân chảy máu não thất có giãn não thất cấp đã được dẫn lưu não thất ra ngoài tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai từ tháng 8/2012 đến 2/2014 nhằm đánh giá hiệu quả của tiêu sợi huyết bằng alteplase (rt-PA) trong điều trị chảy máu não thất có giãn não thất cấp. Bệnh nhân nghiên cứu được chia 2 nhóm không ngẫu nhiên: nhóm không sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (nhóm chứng, n=21) và nhóm có sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (nhóm can thiệp, n=20). Kết quả tốt (khi mRS = 0 – 3 và GOS = 3 - 5) tại thời điểm 1 tháng ở nhóm chứng (19,0% và 52,4%) thấp hơn nhóm can thiệp (30,0% và 75%), với p >0,05; và tại thời điểm 3 tháng ở nhóm chứng (57,1% và 85,7%) thấp hơn nhóm can thiệp (58,8% và 100%). Tỷ lệ tử vong ở nhóm chứng (33,3%) cao hơn so với nhóm can thiệp (15%), với p > 0,05. Không thấy sự khác biệt về các biến chứng giữa hai nhóm bao gồm tiến triển máu tụ nhu mô não (14,3% so với 10,0%, p > 0,05), chảy máu não xung quanh dẫn lưu (9,5% so với 15,0%, p > 0,05), tắc dẫn lưu não thất (14,3% so với 5,0%, p > 0,05), viêm não thất (4,8% so với 10,0%, p > 0,05) và giãn não thất mạn tính (9,5% so với 5,0%, p > 0,05). Kết quả này cho thấy tiêu sợi huyết bằng alteplase (rt-PA) trong điều trị chảy máu não thất có xu hướng làm cải thiện kết quả điều trị và tỷ lệ tử vong nhưng sự khác biệt chưa đủ độ mạnh có ý nghĩa thống kê (sự hạn chế này có thể do cỡ mẫu nhỏ, chưa đủ độ tin cậy để đánh giá thống kê).

   Từ khóa: Xuất huyết não, Chảy máu não thất, Giãn não thất thể tắc nghẽn, Tiêu sợi huyết não thất, Alteplase (rt-PA)

   Download File   Effectiveness of Thrombolytic Therapy by Alteplase (rt-PA) on the Treatment of Intraventricular Hemorrhage

   A study on 41 patient admitted to Emergency Department of Bach Mai Hospital due to intraventricular hemorrhge with acute dilatation who were undergone ventriculostomy to drain CSF externally at Emergency Department of Bach Mai Hospital from 8/2012 to 2/2014 aims at to evaluate the effectiveness of thrombolytic therapy by alteplase (rt-PA) in the treatment of intraventricular hemorrhage with acute ventricular dilatation. Patients were unrandomly selected in to 2 groups: without alteplase (rt-PA) (control, n=21) and with alteplase (rt-PA) (interventional group, n=20). A good result (mRS = 0 – 3 and GOS = 3 - 5) at 1 month in control group was (19% and 52.4%) lower than those in interventional group (30.0% and 75%), p > 0,05; at 3 month in control group (57.1% and 85.7%) was lower than those in interventional group (58.8% and 100%). Mortality in control group (33.3%) was higher than those of interventional group (15%), p > 0.05. there was no difference in complication between group in intracerebral hematoma progression (14.3% vesus 10.0%, p > 0.05), bleeding around the catheter (9.5% vs 15.0%, p > 0.05), cetheter occlusion (14.3% vs. 5.0%, p > 0.05), ventriculitis (4.8% vesus 10.0%, p > 0.05) chronic ventricular dilatation (9.5% vesus 5.0%, p > 0.05). Our results showed that thrombolytic therapy by alteplase (rt-PA) in the treatment of intraventricular hemorrhage seem to improve outcomes and motality rate, however, the statistic power was still not strong enough (due to small study population, statistic reliability).

   Keywword: Intracranial Hemorrhage, Intraintraventricular hemorrhage, Obstructive Hydrocephalus, Intraventricular Thrombolysis, Alteplase (rt-PA)

   Comments 20 Comments
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    To the lady asking about how much profit does a hospital make, amazon cfo net worth, how much does a divisional cfo make, what is outsourced cfo services, is getting an llc worth it, can you be an llc and a corporation, I highly recommend this best outsourced cfo link or can an llc be turned into a corporation, how does outsourced bookkeeping work, can an llc own a corp, how much does an owner of a hedge fund make, how much do cfo make in canada, how much does a cfo of a hedge fund make, alongside all this excellent outsourced cfo site and don't forget should a restaurant be an llc or corporation, should i become an llc or corporation, can a sole member llc have multiple owners, how much does a coo of a hedge fund make, is a cooperative an llc, how much do cfos make in australia, alongside all this updated outsourced cfo forum which is also great. Also have a look at this great outsourced cfo site alongside all can an llc be a c corporation, outsourced cfo, outsourced cfo companies, can you have an llc with one owner, how much does outsourced bookkeeping cost, what are outsourced it services, not to mention this excellent outsourced cfo advice and don't forget can an llc have two ceos, how does outsourcing payroll work, can a cooperative be a corporation, how much does a hedge fund make per year, how much does a hedge fund make uk, hedge fund product controller salary, on top of great outsourced cfo forum which is also worth a look. I also suggest this useful outsourced cfo site not to mention can llc have ceo, can an llc have just one owner, how much money does a president of a hospital make, does an llc require a ceo, should i become an llc or corporation, how much money do hospitals make from cancer, alongside all this recommended outsourced cfo tips as well as what is meant by outsourced, how much does a cfo of a big company make, how much do cfos make in australia, can you be an llc and a corporation, how much does a cfo make at a small company, what is an outsourced cfo, on top of great outsourced cfo link which is also great. Finally, have a look at this top outsourced cfo advice for good measure. Check more Useful Found Business Online Details a204ce7
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    To the man talking about what to wear to a concierge interview, wholesale factories near me, full send cbd gummies review, vegan products in australia, cbd gummies for sleep calgary, wholesale dairy products distributors, I highly recommend this great hemp gummies info or hemp baby cbd gummies review, can i spend love to shop card in asda, vegan food at waitrose, vegan face products uk, vegan products lidl, wholesale vegan products usa, not to mention this updated hemp gummies url alongside all latest vegan products uk, hemp baby cbd gummies review, what does hemp gummies help with, is just cbd gummies full spectrum, costco concierge customer service, high times cbd gummies review, as well as this recommended shopping concierge url which is also great. Also have a look at this new shopping concierge site alongside all aldi vegan food 2021, where to buy hemp gummies in australia, pure strength cbd gummies canada reviews, purekana cbd gummies reviews tinnitus, best vegan food asda, vegan meals at waitrose, as well as this awesome shopping concierge info on top of vishal mega mart kitchen products price list, best shopping malls in paris, best mall to shop in singapore, is personal shopper a job, wholesale vegan products canada, cbd gummies ebay uk, alongside all updated hemp gummies blog which is also worth a look. I also recommend this new hemp gummies link on top of best outlet shopping centre, new vegan products uk 2022, best mall to shop in singapore, vegan supermarket list, mega mart opening hours, do hemp gummies work for anxiety, and don't forget this excellent shopping concierge details on top of vegan products waitrose, hemp gummies australia onris, mega mart kingston contact number, shopping luxury brands near me, best aldi vegan products uk, vishal mega mart food products price list, as well as recommended hemp gummies blog which is also great. Finally, have a look at this updated shopping concierge url for good measure. Check more Awesome Surf Lessons Details 204ce76
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the guy talking about healthy food delivery service to lose weight, is hemp seed oil good for your liver, best online organic food delivery, organic products shopping online, food additives and e numbers, what is the best food supplement in sri lanka, I highly recommend this awesome dietary supplements list link or organic food meals delivery, fresh food delivery uk, 4 green food supplement capsule benefits, are hemp seeds or hemp hearts better, most effective dietary supplement in the philippines, organic grocery delivery service, and don't forget this recommended organic food site as well as fda banned supplements list 2020, whole hemp seeds holland and barrett, hemp seed oil holland and barrett, hemp seed protein side effects, list of dietary ingredients grandfathered'' under dshea, hemp seeds recipes, and don't forget this top dietary supplements list forum which is also great. Also have a look at this updated hemp seeds link as well as fda new dietary ingredient list, hemp seeds asda, does hemp oil hurt your liver, best food supplement brand in philippines, hemp seed oil asda, food supplement toll manufacturer philippines, on top of this great organic food url as well as organic harvest careers, healthy food places near me open now, food additives in philippines, hemp seed nutrition facts usda, organic food shop birmingham, best cbd oil companies for dogs, as well as recommended dietary supplements list info which is also worth a look. I also suggest this high rated dietary supplements list info not to mention does hemp hearts have estrogen, hemp seeds benefits weight loss, what is organic mean in food, organic food meaning, fresh food delivery bristol, organic food delivery, alongside all this high rated organic food blog as well as organic food delivery near me, is there a difference between hemp oil and hemp seed oil, organic food hamper delivery london, organic food delivery service nyc, organic meaning in tamil, banned food additives in philippines, alongside all top rated dietary supplements list link which is also great. Finally, have a look at this best organic food info for good measure. Check more Updated Kriya Yoga Tipsi 65ba4_0
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    Pour Brewery glass bottles machine, beers sampler packaging machine et Canned beer case packing line, essayer Brewery bottle case packing line pour le mellieur US beer taster machines, 24 flavor sampler pack, Wine packaging, Variety packaging services forbeverages & liquor et Brewery glass bottles machine.
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    For the lady inquiring about grace building maintenance, upright property maintenance, service building maintenance, polyurea waterproofing, commercial building maintenance co, general house maintenance, I highly suggest this recommended deck builders url or condo bathroom renovation cost, maintenance of buildings and infrastructure, sussex property maintenance, cp property maintenance, bathroom installation contractors, bathroom makeover cost, on top of this recommended kitchen renovations details not to mention amac property maintenance, residential property maintenance services, maxwell property maintenance, cleaning and property maintenance, average cost for new kitchen cabinets and countertops, screened in deck contractors near me, on top of this great property maintenance info which is also great. Also have a look at this high rated waterproofing details on top of outside house maintenance, total kitchen renovation, first quality maintenance alliance building services, master shower remodel cost, 12x12 kitchen remodel cost, joanna gaines bathroom remodels, on top of this great waterproofing site on top of middlebrook property maintenance, usgbc leed credential maintenance, porch builders near me, kitchen renovation styles, ballard property maintenance, cost to remodel kitchen 2021, not to mention recommended property maintenance forum which is also worth a look. I also recommend this top rated kitchen renovations advice alongside all 40000 kitchen remodel, best kitchen remodel company near me, backyard deck builders near me, management and maintenance of common property, patio deck fence builders, outdoor deck builders near me, alongside all this best kitchen renovations blog on top of upkeep of a house, dover building and property maintenance, pergola and deck builders, one property maintenance, ashburn property maintenance, top deck builders near me, as well as top rated bathroom renovations info which is also great. Finally, have a look at this useful bathroom renovations tips for good measure. Check more Top Rated Demo Slot Info 184a52b
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the guy asking about ductless mini split installation, home depot furnace installation, patricks heating and cooling, central air heating and cooling, scott's heating and cooling, all pro heating and air, I highly suggest this excellent heating service details or fred's plumbing, boiler contractor, heating furnace, heating and cooling services, heating and air companies near me, lennox heating and air, and don't forget this useful heating service url not to mention family hvac, wright heating and air, electric furnace and ac, johns heating and cooling, carrier heating and cooling, heating ducts, not to mention this top rated heating service link which is also great. Also have a look at this high rated heating service tips and don't forget commercial heating, stans heating, emergency heat, heating cooling near me, boiler servicing, byrum heating and air, alongside all this top rated heating service advice on top of north shore plumbing and heating, reliable hvac, air handlers heating and cooling, central air heating and cooling, commercial hvac companies near me, master plumbing and heating, not to mention useful heating service details which is also worth a look. I also suggest this top heating service forum and don't forget commercial heating and cooling, local heating engineer, heating furnace repair, lloyd plumbing and heating, ac heating unit, emergency heating and cooling near me, and don't forget this high rated heating service forum alongside all plumbing and heating services, emergency heating and cooling, haining plumbing, bills plumbing and heating, heater repair, at your service heating and cooling, alongside all best heating service details which is also great. Finally, have a look at this new heating service tips for good measure. Check more Updated Accident Lawyer Details 9781719
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    For the people talking about robertson heating and air, local hvac companies, complete heating and air, mechanical heating and cooling, anytime plumbing and heating, pioneer mini split installation, I highly recommend this updated heating service url or valley heating and cooling, bower heating and air, ingrams heating and air, ductless ac installation near me, aksarben heating and air, allgood heating and air, alongside all this awesome heating service info on top of complete heating and air, heating contractors, hvac inspection, randazzo's heating and cooling, allen plumbing and heating, heating and air conditioning companies near me, and don't forget this recommended heating service advice which is also great. Also have a look at this new heating service info on top of heating air conditioning near me, new heating and cooling system, arc heating, lennox heating and cooling, absolute comfort heating and air, split unit ac installation, on top of this high rated heating service site and don't forget local hvac, furnace companies near me, northeast plumbing, heating and plumbing services, allied heating and cooling, commercial hvac companies, not to mention new heating service blog which is also worth a look. I also suggest this great heating service site as well as all star plumbing and heating, hvac replacement, heating and air conditioning near me, b and j plumbing, central heating service, heating and ac companies near me, and don't forget this top rated heating service advice and don't forget oil boiler replacement, hvac contractors in my area, furnace maintenance near me, at your service heating and cooling, new heating system, comfort heating and air conditioning, as well as updated heating service site which is also great. Finally, have a look at this recommended heating service forum for good measure. Check more Updated Dog Behaviour Details 184a52b
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the guy talking about commercial hvac maintenance, edenpure heater repair, local heating and cooling, hokes heating and air, pardee heating and air, miller heating and cooling, I highly recommend this updated heating service blog or furnace near me, valley heating and air, annual furnace maintenance, at your service heating and cooling, 24 hour heating and air, ac repair company near me, alongside all this top rated heating service blog as well as emergency heat, 24 hour heating repair near me, family hvac, heating maintenance services, fulford heating and air, patricks heating and air, and don't forget this top heating service details which is also great. Also have a look at this updated heating service site as well as heating forced air, gas central heating installation, flushing central heating system, lennox furnace repair near me, emergency furnace repair near me, split unit installation, and don't forget this recommended heating service forum on top of modern heating, best heating and cooling systems, heating and air conditioning repair, b and j plumbing, best heating and cooling near me, heating and cooling in my area, as well as high rated heating service details which is also worth a look. I also recommend this top rated heating service blog on top of best furnace repair near me, heat pump repair service near me, heat pump not heating, heating system repair, heating cooling, all star heating and air, on top of this updated heating service info alongside all emergency hvac, central heating repairs, hvac service, home radiator repair, plumbing and heating companies near me, action heating and air conditioning, on top of new heating service blog which is also great. Finally, have a look at this new heating service site for good measure. Check more Updated Heating Service Site 4a52b4b
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the person talking about trestle workbench, home depot husky work table, clamping work table, workbench base, husky work bench with drawers, black decker work bench, I highly recommend this excellent workbench model or bosch tool bench toy, small work bench, heavy duty work bench for sale, workbench on wheels, heavy duty woodworking bench, woodshop bench, as well as this great workbench product as well as home depot work table husky, lyon workbench, best portable work table, small workbench, l shaped workbench, work bench tool chest, not to mention this top rated workbench model which is also great. Also have a look at this top rated workbench model not to mention industrial workstations, work shop table, pegasus workbench, scandinavian workbench, portable moravian workbench, whalen work bench, and don't forget this new workbench item as well as husky 46 in 9 drawer, craftsman workbench with drawers, professional workbench, performax workbench, black & decker workmate 400, harbor freight adjustable work table, on top of recommended workbench make which is also worth a look. I also suggest this best workbench deal alongside all worx work bench, whalen 2 piece workbench, building a work bench, keter workbench, folding clamping workbench with movable pegs, lowes work bench, not to mention this awesome workbench item on top of husky portable jobsite workbench, homemade workbench, extendable work table, ultimate storage workbench, workbench cabinet, folding shop table, not to mention top workbench product which is also great. Finally, have a look at this high rated workbench deal for good measure. Check more Excellent Tiibetan Singing Bowl TipsSite dd97817
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In reply to the people asking about web development near me,professional search engine optimization,find all backlinks,generate free backlinks,shopify website design services,do follow profile backlinks,find bad backlinks,high da dofollow profile creation sites,website keyword analysis,marketing website design,google seo optimization,ecommerce website designers,web design windsor,buy quality seo backlinks,ecommerce website design services,web design studio,social media seo,build natural backlinks,website packages, I recommend this best website services for better seo traffic for 301 redirect backlinks,small business seo,best seo,dofollow forum list,dofollow backlink websites list,seo and analytics,best tier 2 backlinks,drip feed backlinks,local search engine optimisation,backlinky,quality link building,dyf suite 2.0 backlinks free,wordpress seo agency,backlink maker 2020,dofollow profile creation sites list,search engine promotion,site analyzer,new profile creation websites,seo resellers,backlink search,also. See More Recommended SEO Service Details ba2_5db
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In reply to the guy talking about award winning ecommerce websites, best wix ecommerce sites, paypal ecommerce store, best ecommerce tips, powered by shopify stores, simple ecommerce website design, I highly suggest this awesome ecommerce site link or b2c ecommerce development, ecommerce web design company, magento website developers, ecommerce website tips and tricks, good shopify stores, shopify website agency, not to mention this new ecommerce site site and don't forget custom ecommerce web design, shopify blog tips, ecwid tips, wordpress woocommerce website, largest ecommerce company in the world, b2b ecommerce development agency, and don't forget this top rated ecommerce site details which is also great. Also, have a look at this top rated ecommerce site details and don't forget top shopify stores, tips to increase online sales, woocommerce one page shopping, top selling shopify stores, magento 2 demo site, sell a shopify store, on top of this recommended ecommerce site site and don't forget shopify site designer, advertise shopify store, wordpress ecommerce store, b2b ecommerce website, professional shopify store, www e commerce website, and don't forget useful ecommerce site link which is also worth a look. I also recommend this useful ecommerce site site with ecommerce website design & development services, ecommerce website maintenance packages, best designed shopify stores, add a shopping cart to your website, ecommerce web agency, best ecom websites, also.

    To the man asking about and don't forget gentle smiles dentistry, gentle dental pediatric dentist, gentle dental upper darby, gentle dental clinic, gentle family and cosmetic dentistry, gentle dental general dentistry, not to mention this awesome gentle dentistry details alongside all gentle dental inc, new berlin gentle dentistry, gentle dental darby, gentle dental south, gentle care dentistry, gentle dental care near me, as well as updated gentle dentistry link and don't forget gentle dental inc, gentle dentist new palestine indiana, kathy percosky dentist, gentle and cosmetic family dentistry, gentle dental care near me, gentle dental center, which is also great. Finally, have a look at this top gentle dentistry advice with gentle dentist hours, gentle dental invisalign, gentle care dentistry, gentle care cosmetic and family dentistry, gentle tooth, gentle dentistry briarcliff, for good measure. Check more @ New Ecommerce Site Info b4bdda2
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    To the lady asking about ad in marketing, ad agency near me, google adwords advertising agency, advertising agency ads, web advertising agency, content marketing specialist, I highly recommend this excellent marketing agency site or advertising company services, top 100 advertising agencies, setting up a consulting business, user interface design, top marketing companies, it consulting firms, as well as this best marketing agency details as well as white space in advertising, motion graphics production, boutique advertising agency, advertising agencies in the world, law firm seo services, top engineering consulting firms, on top of this awesome web service details which is also great. Also, have a look at this best online service blog and don't forget private equity consulting, grant thornton consulting, walmart advertising agency, magento web development, digital marketing business, web development services, and don't forget this best web service link on top of digital marketing services, stantec consulting ltd, best ad agency websites, web app development, epam consulting, digital media advertising agency, on top of updated web service details which is also worth a look. I also recommend this new marketing agency site as well as grant thornton consulting, e commerce advertising agency, promotional marketing agencies, seo link building services, marketing services consulting, e commerce advertising agency, and don't forget this high rated marketing agency advice and don't forget digital marketing and advertising agency, advertising agencies in andheri, advertising agency near me, engineering consulting services, web development consultation, top ad companies, as well as useful marketing agency tips not to mention hoarding advertising agency, creative agency price list, largest digital advertising companies, advertising company brochure, cio advisory, kickstarter video production cost, which is also great. Finally, have a look at this updated marketing agency forum with white label marketing agency, restructuring consulting, global advertising, ppc marketing service, inhouse advertising, advertising agency, for good measure. Check more @ Excellent Online Marketing Blog 65ba4_5
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In reply to the people inquiring about all about forex trading, ai automated trading, pepperstone forex, trader 4, metatrader 5 automated trading, rsi with divergence indicator, I highly suggest this best forex backtesting tips or auto trade oil, robinhood crypto california, best platform to day trade crypto, forex courses, fxblue copier, forex market hours chart, on top of this great crypto backtesting details as well as fully automated trading software, fortrade pro trader, metal trader 5, bot auto trading, crypto exchange with most coins, automate tradingview alerts, as well as this excellent forex backtesting tips which is also great. Also, have a look at this useful automated backtesting info as well as babypips forex, automated trading solutions, best app to buy crypto, divergence rsi trading, trader ftmo, major crypto exchanges, alongside all this top forex systems details on top of nadex auto trading, automated online trading system, best forex education, best mobile crypto exchange, bitfinex automated trading, metatrader 4 demo, and don't forget recommended forex trading forum which is also worth a look. I also recommend this updated automated trading advice on top of trality crypto bot, fbs broker, 0 spread forex broker, standard bank webtrader, renko automated trading, admiral markets mt4, alongside all this best forex trading forum alongside all the best automated trading platform, forex auto trading systems, best way to buy cryptocurrency, online forex trading, best price action strategy, binance auto trading, as well as top rated crypto systems link as well as fx charts, rsi divergence ea mt4, mufti menk on forex trading, rsi divergence mt5, binary crypto trading, mt4 robot trading, which is also great. Finally, have a look at this recommended crypto backtesting details with best leverage to use in forex, day trading cryptocurrency, ftx margin trading, free forex beginners, automated volatility trading, mt4 indicators buy sell signals, for good measure. Check more @ Top Rated Packaging Machines Blog 2b4bdda
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    For the man asking about first crypto exchange, expert advisor automated trading, esignal automated trading software, best crypto for day trading 2021, mql5 algo trading, best app for investing in cryptocurrency, I highly recommend this funny post on automated trading forum or kucoin trading, the best robot for forex trading, forex arbitrage forum, arab forex forum, automated trading software interactive brokers, binance fees trading, as well as this his response about crypto trading info as well as binance bot strategy, top cryptocurrency brokers, auto chart pattern indicator, the best place to buy cryptocurrency, best day trading forums, best automated trading software 2019, not to mention this my latest blog post about crypto trading details which is as good as babypips review reddit, forum metatrader, cheapest cryptocurrency on robinhood, best automated trading software 2021, cryptocurrency with lowest fees, coin exchange crypto, . Also, have a look at this over at this website about forex trading link alongside all binance trader, best forex brokers for algo trading, forum copy trading, social trading cryptocurrency, online traders forum, auto trading sites, as well as this at bing about crypto trading info as well as bitstamp automated trading, robo trading tool, automated robot trading system, 3commas pricing, binance to ftx, cryptocurrency on td ameritrade, not to mention made my day on crypto trading site which is also worth a look alongside all reddit trade ideas, quadency grid bot, interactive brokers auto invest, automated trading with robinhood, top canadian crypto exchanges, ichimoku automated trading, also. I also suggest this the advantage about forex trading forum as well as automated stock screener, zignaly coin, blockchain trading, bitkub trade, binance scalping bot github, stock market robot trading, on top of this related site for automated trading link on top of day trading cryptocurrency reddit, top crypto trading platforms, wunderbit binance futures, top forex robot 2020, gorilla trades reddit, fully automated forex robot, as well as listen to this podcast on automated trading site not to mention binance fiat and spot, us crypto trading platforms, quantower forum, crypto to crypto exchange, cobinhood exchange, futures algorithmic trading strategies, which is also great. Finally, have a look at this my website for crypto trading tips with fxcm crypto, thinkorswim automated trading drag and drop, most traded cryptocurrency, spot trading binance, day trading altcoins, best forex auto trader, for good measure. Check more @ Recommended Facts For Choosing Download Microsoft Programs Free 204ce76
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the guy inquiring about slot king69 bonus, lucky casino online, judi slot 88 online, agen judi slot bonus 100rb tanpa deposit, aztec gems, slot game baru, I highly suggest this extra resources on slot online forum or sweet bonanza demo rupiah free spin, slot palace, agen pragmatic slot, indo slot88 login, mpo555 bonus, slot online 24 jam bri, not to mention this web site for judi slot online advice and don't forget slot jalan138, cara deposit sweet bonanza, slot naga 303, slot masterbola, link pragmatic slot, probet88 pragmatic, alongside all this visit this link about slot gacor details which is as good as agen777 online, habanero slots rtp, bandar online deposit via pulsa, rtp slot pragmatic terbaru, igc play slot, situs judi pragmatic, and don't forget additional hints on judi slot online url as well as sweet bonanza free play, judi slot online pakai ovo, toga play slot, macau 188 slot, crypto slots, qq938 link alternatif, not to mention this clicking here for agen slot tips and don't forget joker 4d slot, nobu88 slot login, pragmatic aztec demo, viral4d slot org login, menang sweet bonanza, link akun demo pragmatic, on top of advice about judi slot online forum which is about dunia mpo slot, agen slot push gaming, bet333 slot, agen 123 slot, slot top up ovo, progressive jackpot slots, alongside all this basics on situs slot url on top of rakuten365 slot, bayan slot net, suka gacor slot, hoki 77 slot, pragmatic slot provider, bola dunia777, on top of this redirected here about situs slot forum and don't forget pragmatic play garuda999, slot new member bonus 100, deadwood slot demo, situs judi online24jam deposit, online slot 88, new slots no deposit, and don't forget my latest blog post for judi slot online site and don't forget slot minimal deposit 5000 via dana, slot online dragon222, rog 777 slot, bandar slot hoki, login slot88bet, apibet777 slot, which is also great. Finally, have a look at this source about situs slot advice with twin303 live22, best free slots, slot terbaik no 1, fufu4d, gates of olympus demo slot, slot 5000 alternatif, for good measure. Check more @ Handy Info To Considering Merino Wool Layers 52b4bdd
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In reply to the lady asking about seaworld orlando electric scooter rental, electric scooters near me to rent, wheelchair and scooter rental near me, mobility scooter hire in orlando florida, wheelchair hire universal orlando, silver dollar city wheelchair rental, I highly recommend this mobility scooter site or wdw mobility scooter rentals, wheelchairs at disney springs, animal kingdom wheelchair rental, scooter rental at silver dollar city, bird scooter rental near me, cost of scooter rental at disney world, alongside all this mobility scooter url not to mention ecv hire orlando, scooters on disney buses, disney world wheelchair rental cost, scooterbug inc orlando fl, disney animal kingdom scooter rental, seaworld scooter rental, on top of this mobility scooter blog which is as good as apple wheelchair rental orlando, one day scooter rental orlando, power wheelchair rental orlando, electric scooter near me rental, rent a medical scooter near me, hollywood studios scooter rental, and don't forget mobility scooter tips on top of dollywood scooter rental, scooters in disney, scooter near me rental, islands of adventure wheelchair rental, ecv universal orlando, scooter rental disney world orlando, and don't forget this mobility scooter link as well as electric wheelchair scooter rental near me, ecv universal orlando, bike scooter rental near me, scooterbug walt disney world, universal studios electric scooter rental, electric scooter rental at epcot, alongside all mobility scooter info which is about scooters to hire near me, scooter rental disney world, gold mobility scooters disney world, electric scooter rental orlando, mobility scooter rental universal orlando, scooter companies in orlando, on top of this mobility scooter advice and don't forget disney ecv rental cost, electric scooter rental downtown orlando, scooter rentals near walt disney world, universal studios scooter rental, delivery scooter for rent near me, yellow scooter rental orlando, alongside all this mobility scooter blog as well as electric wheelchair rental orlando fl, seaworld orlando scooter rental, universal orlando scooter rental price, scooters for disney, wheelchair rental animal kingdom, public scooter rental near me, as well as mobility scooter advice not to mention vespa rental near me, knee scooter rental orlando, km scooters orlando, disney world approved scooter rentals, electric scooter orlando rental, knott's wheelchair rental, which is also great. Finally, have a look at this mobility scooter details with renting a scooter for disney world, disneyland wheelchair rentals, disney world park scooter rental, moped scooters for rent near me, rent disney scooter, scooter rental orlando florida, for good measure. Check more @ Excellent Business Massage Details d184a52
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    Please try Google before asking about Awesome Product Blog ce765ba
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    Please try Google before asking about Awesome Product Blog b4bdda2
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    Please try Google before asking about Best Product Blog 19d184a
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    Please try Google before asking about Cool Product Website 204ce76
  • Chúng tôi trên Facebook

  • Sự kiện đã qua

   Tìm kiếm các bài báo cáo

   Nhập nội dung cần tìm
  • Pentaglobin Biseko